Skip to content

За проекта ЕQUALTOGETHER

Проект „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER)

Проектът ЕQUALTOGETHER e своеобразно продължение на проекта NO HATE BG  и е съфинансиран от ЕС.

Това е  новата покана за съучастие в защита на малцинствата – роми, турци, евреи, мюсюлмани, LGBTIQ, мигранти и противодействие на нетолерантността и престъпленията от омраза.

Проектът се изпълнява от консорциум с водеща организация Български хелзинкски комитет и партньори: Организация Дром – Видин, Асоциация Интегро – РазградЛАРГО – Кюстендил, РАКО – Сливен, ЛГБТ Действие – София. Civil Rights Defenders – Швеция – партньор на БХК в проекта NO HATE BG, участва  с експертизата си в заключителния етап на продължението ЕQUALTOGETHER.

В рамките на проекта бе създаден и Наблюдателен комитет, в който участват  3 независими експерти  и 6 представители на партньорите. Експерти в областта на комуникациите, развитието на обучението, противодействието на дискриминацията, речта на омразата и престъпленията от предразсъдъци, интегрирането на половете, правата на жените и децата са „на кормилото“ на проекта. Те ще демонстрират доказано високо ниво на професионална експертиза и почтеност в рамките на проекта. (Създаден на 03. 02.2023)

Общи данни

  • Донор: Европейска комисия – ЕС
  • Начална дата на проекта: 01 януари 2023
  • Крайна дата на проекта: 31 декември 2024
  • Продължителност на проекта: 24 месеца

Цели

Проектът обединява граждански организации на уязвими общности в България: ромски и LGBTIQ общности с идеята :

  • да подкрепи техния отговор на нетолерантността, дискриминацията, речта на омразата и престъпленията от омраза 
  •  да засили ролята на организации на гражданското общество и активисти в докладването на престъпления от омраза. 
  • да изгради и укрепи Коалицията  от НПО за докладване на престъпления от предразсъдъци. 

Дейности

Овластяване гражданските организации на уязвимите общности

Овластяване гражданските организации на уязвимите общности да реагират на случаи на нетолерантност, дискриминация, реч на омразата/престъпления от предразсъдъци. Наблюдателен комитет  е „на кормилото“ на проекта, с цел да подкрепи партньорите  с методологическата си експертиза. Организиране на пет регионални практически обучения за граждански организации/активисти, фокусирани върху  разпространени проблеми, идентифицирани по време на оценката на предизвикателствата пред уязвими групи (напр. евикции, липса на документи за самоличност/адресна регистрация, образователна дискриминация, реч на омразата, престъпления от омраза). Семинарите ще предоставят инструменти за действие. Проектът има особен акцент върху речта на омразата и престъпленията от омраза (повишена осведоменост за новите стандарти на ЕСПЧ в борбата с политическите реч на омразата срещу малцинствата).

Стратегическо застъпничество

Стратегическо застъпничество пред българските местни и национални власти във връзка с дискриминацията, пред които са изправени етническите и LGBTIQ общности, за неизпълнени задължения и дефицити в законодателството за престъпления от предразсъдъци. Ad hod застъпничество пред публичните власти, инициирано от организациите на засегнатите общности, в отговор на случаи на нетърпимост. 

Кампания за повишаване на осведомеността

Кампания за повишаване на осведомеността относно престъпления от предразсъдъци/подобряване на докладването. 

Наблюдателен комитет

bzahariev@osi.bg

Боян Захариев
Председател,
Независим експерт

victor.leelove@gmail.com

Виктор Лилов
Независим експерт

gtisheva@yahoo.com

Геновева Тишева
Независим експерт

venellin@yahoo.com

Венелин Стойчев
ЛАРГО Представител

r.stoyanov@bghelsinki.org

Радослав Стоянов
БХК Представител

venellin@yahoo.com

Румян Русинов
ДРОМ Представител

bistra@multikulti.bg

Бистра Иванова
РАКО Представител

jennie.toneva@gmail.com

Евгения Тонева
ИНТЕГРО Представител

elitsa@deystvie.org

Елица Атанасова
ЛГБТ ДЕЙСТВИЕ Представител

Доклади и методологии

Проектът „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER) е съфинансиран от програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“ (2021 – 2027). Той се изпълнява от консорциум, координиран от Български хелзинкски комитет в партньорство със сдружение „Организация ДРОМ“, сдружение „Асоциация ИНТЕГРО“, Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение, Ромска академия за култура и образование, Младежка ЛГБТ организация Действие. Изразените възгледи и мнения са само на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската комисия. Европейският съюз или Европейската комисия не носят отговорност за тях.

Методологии

Настоящите методологии са изготвени  в рамките на проекта „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, речта на омраза и престъпленията от омраза“ (EQUALTOGETHER), съфинансиран от Европейския съюз. 

Те са предназначени за укрепване на капацитета на гражданското общество да разпознава дискриминацията, престъпленията от омраза и речта на омраза, както и да докладва за тези правонарушения.

Две от методологиите са изготвени от Наблюдателния комитет на проекта, с водещ автор Боян Захариев. Третата методология е с водещ автор Красимир Кънев.

Методология  за регионални оценки на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омраза
Методология за създаване на работеща платформа за докладване на инциденти от омраза
Методология за регионални обучения, организирани по проекта „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в българия да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, речта на омраза и престъпленията от предразсъдъци“
Методология за провеждане на регионални и национални застъпнически срещи по проект „Равни заедно“ (EQUALTOGETHER)

Регионални доклади

Пет регионални оценки на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омраза

Настоящите регионални доклади са изготвени  в рамките на проекта „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, речта на омраза и престъпленията от омраза“ (EQUALTOGETHER), съфинансиран от Европейския съюз. 

Те анализират  прояви на дискриминация и предразсъдъци в регионите на Видин, Кюстендил, Сливен, Разград и Бургас.

Регионална оценка – ВИДИН: 
Регионална оценка на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омраза, Автор адв.Таня Кълцева, Организация Дром, Видин 2023 (32 страници)
Регионална оценка – КЮСТЕНДИЛ:
Регионална оценка на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омраза, Автор Венелин Л. Стойчев, ЛАРГО, Кюстендил 2023 (31 страници)
Регионална оценка – СЛИВЕН:
Регионална оценка на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омраза, Автори Стела Костова и Антония Захариева, РАКО, Сливен 2023 (30 страници)
Регионална оценка – БУРГАС: 
Регионална оценка на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омраза, Автор Владислав Петков, ЛГБТ    организация Действие, Бургас 2023 (23 страници)
Регионална оценка – РАЗГРАД: 
Регионална оценка на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омразаАвтори Камен Макавеев и Кадрин Хасанов , Интегро, Разград 2023 (21 страници)

ЛГБТИ – Новата медийна мишена вместо ромите? (Образът на малцинствените и уязвимите групи в българските медии)

Настоящият доклад е създаден въз основа на мониторинг на съдържанието на тринайсет български медии, осъществен в периода януари – февруари 2023 г. Мониторингът изследва образа на малцинствените и уязвимите групи и употребата на реч на омразата в медиите. Наблюдението и анализът на резултатите от него са осъществени в рамките на проект „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER), съфинансиран от Европейския съюз.

Автор: доц. д-р Иво Инджов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, консултант към Сдружение „Организация Дром“.

Доклад на български език

Резюме на английски език

Обучителен пакет “Равни- заедно срещу дискриминацията и предразсъдъците”

Въведение за Обучителен пакет “Равни- заедно срещу дискриминацията и предразсъдъците”

Дискриминацията като правонарушение: същност и форми

Механизми за борба с дискриминацията

Речта на омразата и борбата с нея

Престъпления, подбудени от предразсъдъци, и борбата с тях

Докладване на инциденти от омраза – създаване на работеща платформа

Партньори