Skip to content

Шведски опит (международен обмен в рамките на проекта NOHATE)

Българският хелзинкски комитет покани представители на държавната администрация и партньори (10 участници) да се включат в международен обмен в рамките на проекта „NO HATE BG“. Проектът , с фокус  защита на малцинствата и предотвратяване на престъпленията от омраза, е съфинансиран от програма \”Права, равенство и гражданство\” на Европийския съюз. 

С този проект консорциумът от неправителствени организации цели:

  • Да провокира задълбочена дискусия за необходимостта от ефективни механизми за по-бърза и единна реакция, за по-голяма решителност в действията и за преодоляване на инертността в областта на защитата на малцинствата, с акцент върху превенцията и противодействието на престъпленията от омраза.
  • Да засили капацитета на отговорните държавни институции и на неправителствения сектор, да сподели добри практики в борбата с престъпленията от омраза, ксенофобията и други форми на нетолерантност от опита на  България и Швеция.
  • Да насърчи сътрудничеството и да повиши взаимното доверие между държавата, гражданското общество и засегнатите общности, в унисон с препоръките на международните органи  към България.
  • Да повиши нетърпимостта към престъпленията от предразсъдъци и нетолерантност, като ги направи по-видими за обществото.

Обменът на опит и добри практики в Швеция за 10 представители от България бе ключов етап  от реализацията на партньорския проект. Участваха представители на държавни органи  с ключова роля в защита на правата на малцинствата, в правораздаването и в противодействието на дискриминационното насилие и престъпленията от омраза. Основната цел на тази проектна дейност бе да засили капацитета на държавните институции и на гражданското общество и да стимулира партньорството между  държавата и неправителствения сектор в превенцията на престъпленията от омраза, в отговор на препоръките на международните институции към България.

Работното посещение в Стокхолм бе организирано от партньорската организация Сivil Rights Defenders (CRD) – Швеция, в периода 24 – 29 март 2019г. Разходите  за пътуването  бяха поети  изцяло от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014 – 2020).

Екипът на Сivil Rights Defenders (CRD) –  Швеция изготви програмата  на посещението за представителите на България (6 представители на държавните институции и 4 представители на НПО),  която даде възможност на участниците да се запознаят с опита на Швеция в справяне с престъпленията от омраза. Обменът на опит в Стокхолм  включи  и запознаване на българските  участници с работата на няколко ключови институции в скандинавската държава, в това число: Министерството на правосъдиетополициятаНационалния съвет за превенция на престъпността (BRÅ), както и с практиките на  съда и адвокатурата. Българските представители  имаха възможност да научат как тези институции работят  в сътрудничество помежду си и с гражданските организации.

Международният проект „NO HATE BG: Заeдно в защита на малцинствата и в противодействие на  престъпленията от омраза“ се изпълнява  от консорциум с водеща организация Български хелзинкски комитет(БХК) и партньори: Център за междуетнически диалог и толерантност – Амалипе  и Сivil Rights Defenders (CRD) – Швеция, от 1 ноември 2018 г. до 29 февруари 2020 г.

Вижте нататък документи, стратегии и планове, които представят опита на Швеция  в противодействието на престъпленията от омраза.

National plan to combat racism, similar forms of hostility and hate crime

The overarching objective of this plan is strategic, effective and coherent work to combat racism, similar forms of hostility and hate crime in Sweden.

The plan is to form a basis and a focus for work to combat racism and hate crime in the particularly important strategic areas identified by the Government:

  • More knowledge, education and research
  • Improved coordination and monitoring
  • Civil society: greater support and more in-depth dia­logue
  • Strengthening preventive measures online and
  • A more active legal system.

The plan sets out a structure for coordination and follow-up which lays the groundwork for long-term strategic work.

A comprehensive approach to combat racism and hate crime

Презентации за опита в превенцията и противодействието на престъпренията от омраза на публични институции в Швеция

Доклади

Hate Crime 2016 (EN) (PDF, 0.6MB)

Annual Report 2018 (EN) (PDF, 1.4MB)

Equal rights and opportunities for LGBT persons in Sweden (EN) (PDF, 0.6MB)

Government Strategy for Roma Inclusion

National plan to combat racism, similar forms of hostility and hate crime

The Dark Unknown History 

Всички годишни доклади на Civil Rights Defenders (CRD)

Презентации

The Swedish Crime Victim Authority

The Internet Hate Monitor

Legal department – Introduction (EN) (PDF, 0.2MB)

Government offices of Sweden – Presentation, 26 03.2019