Skip to content

Български опит

Доклади и методологии по проекта EQUALTOGETHER

Проектът „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER) е съфинансиран от програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“ (2021 – 2027). Той се изпълнява от консорциум, координиран от Български хелзинкски комитет в партньорство със сдружение „Организация ДРОМ“, сдружение „Асоциация ИНТЕГРО“, Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение, Ромска академия за култура и образование, Младежка ЛГБТ организация Действие. Изразените възгледи и мнения са само на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската комисия. Европейският съюз или Европейската комисия не носят отговорност за тях.

Методологии

Настоящите методологии са изготвени  в рамките на проекта „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, речта на омраза и престъпленията от омраза“ (EQUALTOGETHER), съфинансиран от Европейския съюз. 

Те са предназначени за укрепване на капацитета на гражданското общество да разпознава дискриминацията, престъпленията от омраза и речта на омраза, както и да докладва за тези правонарушения.

Две от методологиите са изготвени от Наблюдателния комитет на проекта, с водещ автор Боян Захариев. Третата методология е с водещ автор Красимир Кънев.

Методология  за регионални оценки на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омраза
Методология за създаване на работеща платформа за докладване на инциденти от омраза
Методология за регионални обучения, организирани по проекта „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в българия да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, речта на омраза и престъпленията от предразсъдъци“
Методология за провеждане на регионални и национални застъпнически срещи по проект „Равни заедно“ (EQUALTOGETHER)

Регионални доклади

Пет регионални оценки на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омраза

Настоящите регионални доклади са изготвени  в рамките на проекта „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, речта на омраза и престъпленията от омраза“ (EQUALTOGETHER), съфинансиран от Европейския съюз. 

Те анализират  прояви на дискриминация и предразсъдъци в регионите на Видин, Кюстендил, Сливен, Разград и Бургас.

Регионална оценка – ВИДИН: 
Регионална оценка на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омраза, Автор адв.Таня Кълцева, Организация Дром, Видин 2023 (32 страници)
Регионална оценка – РАЗГРАД: 
Регионална оценка на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омразаАвтори Камен Макавеев и Кадрин Хасанов , Интегро, Разград 2023 (21 страници)
Регионална оценка – КЮСТЕНДИЛ:
Регионална оценка на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омраза, Автор Венелин Л. Стойчев, ЛАРГО, Кюстендил 2023 (31 страници)
Регионална оценка – СЛИВЕН:
Регионална оценка на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омраза, Автори Стела Костова и Антония Захариева, РАКО, Сливен 2023 (30 страници)
Регионална оценка – БУРГАС: 
Регионална оценка на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омраза, Автор Владислав Петков, ЛГБТ    организация Действие, Бургас 2023 (23 страници)

ЛГБТИ – Новата медийна мишена вместо ромите? (Образът на малцинствените и уязвимите групи в българските медии)

Настоящият доклад е създаден въз основа на мониторинг на съдържанието на тринайсет български медии, осъществен в периода януари – февруари 2023 г. Мониторингът изследва образа на малцинствените и уязвимите групи и употребата на реч на омразата в медиите. Наблюдението и анализът на резултатите от него са осъществени в рамките на проект „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER), съфинансиран от Европейския съюз.

Автор: доц. д-р Иво Инджов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, консултант към Сдружение „Организация Дром“.

Доклад на български език

Резюме на английски език

Обучителен пакет “Равни- заедно срещу дискриминацията и предразсъдъците”

Въведение за Обучителен пакет “Равни- заедно срещу дискриминацията и предразсъдъците”

Дискриминацията като правонарушение: същност и форми

Механизми за борба с дискриминацията

Речта на омразата и борбата с нея

Престъпления, подбудени от предразсъдъци, и борбата с тях

Докладване на инциденти от омраза – създаване на работеща платформа

Доклади по проекта NOHATE

Престъпления, подбудени от предразсъдъци

BIAS – Motivated Crimes Summary Of The Bulgarian Legislation And Case-law

Малцинствата в България – лесни за омраза

Два анализа на Българския хелзинкски комитет, изготвени в рамките на проекта „NO HATE BG: Заeдно в защита на малцинствата и в противодействие на  престъпленията от омраза“, представят  преглед  на последните препоръки на международни организации към ключови държавни органи в България относно защитата на малцинствата, вкл. от престъпления от омраза, и начините за предприемане на ефективни мерки за защита на правата на всички, които живеят на територията на страната.

Представя се и гледната точка на  експерти от гражданския сектор и от академичните среди  по основните проблеми, свързани с  дискриминационното насилие и противодействието на престъпленията от омраза.

Обобщават се и  специфични  регионални проблеми и решения за превенция на престъпленията от омраза.Разглеждат се случаи на престъпления от омраза, както и реакцията на властите към престъпленията от омраза и съответствието на предприетите стъпки с международните стандарти.

Годишни доклади на БХК за правата на човека

Тук ще намерите годишните доклади на БХК за основните развития в сферата на правата на човека, групирани в няколко основни раздела: право на живот; изтезания, малтретиране, свръхупотреба на сила от правоприлагащите органи; право на свобода и сигурност на личността; независимост на съдебната власт и справедлив процес; свобода на мисълта, съвестта, религията и убежденията; свобода на изразяването, свобода на медиите; право на неприкосновеност на личния и семейния живот; свобода на сдружаването и мирното събрание; условия в местата за лишаване от свобода; защита на малцинствата, агресивен национализъм и ксенофобия; политическо убежище; правата на децата в институциите; права на жените.

Специални тематични доклади на БХК

Този раздел ще ви запознае със специалните доклади на БХК по различни теми като положението в затворените институции, децата със специални образователни нужди, достъпът до правосъдие, проблеми на малцинствата и други.