Български опит

Доклади

Престъпления, подбудени от предразсъдъци

BIAS – Motivated Crimes Summary Of The Bulgarian Legislation And Case-law

Малцинствата в България – лесни за омраза

Два анализа на Българския хелзинкски комитет, изготвени в рамките на проекта „NO HATE BG: Заeдно в защита на малцинствата и в противодействие на  престъпленията от омраза“, представят  преглед  на последните препоръки на международни организации към ключови държавни органи в България относно защитата на малцинствата, вкл. от престъпления от омраза, и начините за предприемане на ефективни мерки за защита на правата на всички, които живеят на територията на страната.

Представя се и гледната точка на  експерти от гражданския сектор и от академичните среди  по основните проблеми, свързани с  дискриминационното насилие и противодействието на престъпленията от омраза.

Обобщават се и  специфични  регионални проблеми и решения за превенция на престъпленията от омраза.Разглеждат се случаи на престъпления от омраза, както и реакцията на властите към престъпленията от омраза и съответствието на предприетите стъпки с международните стандарти.

Годишни доклади на БХК за правата на човека

Тук ще намерите годишните доклади на БХК за основните развития в сферата на правата на човека, групирани в няколко основни раздела: право на живот; изтезания, малтретиране, свръхупотреба на сила от правоприлагащите органи; право на свобода и сигурност на личността; независимост на съдебната власт и справедлив процес; свобода на мисълта, съвестта, религията и убежденията; свобода на изразяването, свобода на медиите; право на неприкосновеност на личния и семейния живот; свобода на сдружаването и мирното събрание; условия в местата за лишаване от свобода; защита на малцинствата, агресивен национализъм и ксенофобия; политическо убежище; правата на децата в институциите; права на жените.

Специални тематични доклади на БХК

Този раздел ще ви запознае със специалните доклади на БХК по различни теми като положението в затворените институции, децата със специални образователни нужди, достъпът до правосъдие, проблеми на малцинствата и други.