Skip to content

Реч на омразата

„Реч на омразата“ – обществени нагласи, субекти, преносители и медийна среда в България

Дефиниция според ЕК: Едни от основните форми на проява на речта на омразата са насаждането и оправдаването на негативни стереотипи срещу групи лица, като между тях и мнозинството се прокарва различие, основано на раса, цвят на кожата, произход, национална или етническа принадлежност и др.

Речта на омразата има трайно присъствие в българската политическа и медийна среда. Променя се единствено интензитетът на употреба на реч на омразата спрямо различните засегнати групи.

Визуалното представяне на данни за престъпления, подбудени от предразсъдъци, е продукт на проекта \”NO HATE BG\”, който цели да започне дискусия по нерешени въпроси в областта на защитата на малцинствата в България, с акцент върху престъпленията от омраза.